Onze voorwaarden

 Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden voor de huur van vaartuigen van Kanoverhuur Beekdal. 1. Definities 1.1 Verhuurder: Kanoverhuur Beekdal 1.2 Vaartuig: kano en ander drijvend materiaal en toebehoren. 1.3 Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die voor zichzelf of ten behoeve van een of meerdere andere(rechts)personen de huurovereenkomst sluit. 1.4 Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij huurder zich verbindt om huurder tegen betaling voor een ander te bepalen huurperiode een vaartuig in gebruik te geven. 1.5 Verhuurlocatie: de locatie waar verhuurder zijn bedrijf voert, te weten kasteel Heeswijk 2. Algemene bepalingen 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, reserveringen en van huurovereenkomsten met de verhuurder tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 2.2 Verhuurder verhuurt vaartuigen voor een vooraf overeengekomen periode, met als uitgifte en inname punt de verhuurlocatie 2.3 Verhuurder is gerechtigd om onverminderd de verschuldigdheid van de huurprijs, de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in de navolgende gevallen: - indien huurder toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van enige verplichting onder de huurovereenkomst - Indien huurder, naar het redelijk oordeel van de verhuurder, niet in staat moet worden geacht om het gehuurde vaartuig te besturen - Indien huurder of de personen ten behoefte van wie hij de huurovereenkomst heeft gesloten zich later dan 30 minuten na het overeengekomen tijdstip bij de verhuurlocatie melden en indien gebruik van het vaartuig in de gegeven omstandigheden naar het redelijk oordeel van de verhuurder een onverantwoord risico met zich meebrengt voor